Opis zmian Subiekt GT wersja 1.75

Uwaga! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek awarii będzie wówczas możliwe przywrócenie starej wersji programu i kontynuowanie pracy. Dodatkowo program w czasie konwersji bazy danych wykonuje kopię starej wersji bazy.

Konwersja bazy danych

Uruchomienie programu w wersji 1.75 z podmiotem pracującym w wersji starszej wymaga aktualizacji bazy danych. Konwersja jest automatyczna i odbywa się w czasie otwierania wskazanego podmiotu. Wykonując aktualizację podmiotu, należy mieć świadomość następujących założeń:

 • konwersja bazy danych jest nieodwracalna;
 • aby przeprowadzić konwersję bazy danych należy podać hasło administratora (czyli szefa firmy);
 • konwersja bazy danych wykonuje kopię bazy (odpowiednio ją oznaczając);
 • wersje systemu InsERT GT starsze niż 1.75 nie będą potrafiły pracować z nowszą, skonwertowaną bazą danych (również przez sieć);
 • aby pracować z nową wersją bazy danych, należy zainstalować ulepszenie na wszystkich komputerach w sieci, które będą korzystały ze skonwertowanej bazy danych – niezależnie od tego, który program systemu InsERT GT jest używany;
 • konwersji nie podlegają podmioty z wersji testowych lub przedprodukcyjnych.

W czasie konwersji bazy danych wykonywane są m.in. następujące czynności:

 • aktualizacja standardowych wzorców wydruków – wzorce użytkownika nie są modyfikowane, choć ich ręczna aktualizacja będzie konieczna w sytuacji, gdy będziemy chcieli wykorzystać niektóre nowo dodane parametry;
 • aktualizacja standardowych zestawień;
 • aktualizacja wzorców deklaracji podatkowych – o ile nie zostały zmodyfikowane przez użytkownika za pomocą opcji Wersje deklaracji;
 • aktualizacja parametrów podatkowych – wszystkich, które są wartościowe i historiowane (poza składką na ubezpieczenie wypadkowe);
 • akceptowane (pomijane przy konwersji) są założone przez użytkownika procedury składowane, funkcje, widoki, tabele itp.

Dostęp do nowych modułów i opcji

Aby uzyskać dostęp do nowego modułu lub nowej cechy interfejsu użytkownika (np. nowe paski skrótów lub moduł Naklejki), może być konieczne jednorazowe użycie opcji w menu głównym Widok-Przywróć domyślne moduły. Opcja ta powoduje przywrócenie domyślnej (czyli pełnej) listy modułów i skrótów dostępnych dla użytkownika i zapisanie jej w używanym właśnie pliku konfiguracyjnym.

Zmiany w wersji 1.75

Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.75 Subiekta GT.

 • Dodano mechanizm kontroli unikalności pola UU_ID (unikalnych numerów wiersza faktury) na pozycjach dokumentów typu korekta faktury sprzedaży do nieistniejącego. UWAGA! Zmiana dotyczy funkcjonalności związanej z obsługą Krajowego Systemu e-Faktur dostępnej w ramach Laboratorium.
 • W obsłudze plików e-DD (elektronicznych dokumentach dostawy dla wyrobów węglowych) poprawiono błąd związany z czasem wysyłki wyrobów węglowych, zapisywanym w polu 1g. Zgodnie ze specyfikacją plików e-DD, czas ten jest zapisywany i wysyłany według uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC).
 • Podgląd e-Faktury rozbudowano o informacje zawarte na dokumentach typu faktura zaliczkowa, takie jak m.in.: specyfikacja, pozycje i wartość zamówienia, którego dotyczy zaliczka. UWAGA! Zmiana dotyczy funkcjonalności związanej z obsługą Krajowego Systemu e-Faktur dostępnej w ramach w Laboratorium.
 • Dodano mechanizm automatycznego generowania unikalnych numerów wiersza dla faktur sprzedaży. Numery te są konieczne do prawidłowego generowania e-Faktur wysyłanych do KSeF. UWAGA! Zmiana dotyczy funkcjonalności związanej z obsługą Krajowego Systemu e-Faktur dostępnej w ramach tzw. „Laboratorium”.
 • W mechanizmach generowania e-Faktur dla dokumentów sprzedaży zmieniono sposób uzupełniania pola UU_ID dla wiersza faktury. Unikalny numer wiersza dla faktury jest generowany na podstawie pola ob_KsefUUID tabeli dok_Pozycja. UWAGA! Zmiana dotyczy funkcjonalności związanej z obsługą Krajowego Systemu e-Faktur dostępnej w ramach Laboratorium.
 • W module e-Faktury dodano możliwość przypisywania kategorii do odebranych e-Faktur. UWAGA! Zmiana dotyczy funkcjonalności związanej z obsługą Krajowego Systemu e-Faktur dostępnej w ramach Laboratorium.
 • W operacjach związanych z obsługą e-Faktur: Przypisz do magazynu, Powiąż e-Fakturę z dokumentu Subiekta, Oznacz jako podlegającą/niepodlegającą przetworzeniu poprawiono obsługę komunikatów informujących użytkownika o ewentualnym zablokowaniu e-Faktury na innym stanowisku. UWAGA! Zmiana dotyczy funkcjonalności związanej z obsługą Krajowego Systemu e-Faktur dostępnej w ramach Laboratorium.
 • Dodano możliwość kopiowania numer KSeF widocznego w oknach dokumentów faktur sprzedaży i zakupu oraz bezpośrednio z okna podglądu e-Faktury. UWAGA! Zmiana dotyczy funkcjonalności związanej z obsługą Krajowego Systemu e-Faktur dostępnej w ramach tzw. „Laboratorium”.
 • W oknie służącym do wprowadzania lub aktualizacji tokena autoryzującego poprawiono błąd związany z nieprawidłową obsługą maksymalizacji i rozciągania rozmiaru okna.
 • W module e-Faktury poprawiono błąd mogący powodować pojawianie się komunikatu „Pozycja nie będzie widoczna przy aktualnym filtrze”. UWAGA! Zmiana dotyczy funkcjonalności związanej z obsługą Krajowego Systemu e-Faktur dostępnej w ramach Laboratorium.
 • W mechanizmach związanych z wystawianiem faktury zakupu na podstawie e-Faktury poprawiono błąd w obsłudze płatności. Program nie komunikował użytkownikowi braku możliwości ustawienia form płatności na zgodne z danymi e-Faktury z powodu wyłączenia ich aktywności. UWAGA! Zmiana dotyczy funkcjonalności związanej z obsługą Krajowego Systemu e-Faktur dostępnej w ramach Laboratorium.
 • W module e-Faktury poprawiono błąd związany z brakiem wyświetlania komunikatu o niedostępnym uprawnieniu do dodawania faktur zakupu. UWAGA! Zmiana dotyczy funkcjonalności związanej z obsługą Krajowego Systemu e-Faktur dostępnej w ramach Laboratorium.
 • Poprawiono błąd mogący powodować usuniecie statusu wysyłki e-Faktury do Krajowego Systemu e-Faktur w przypadku korzystania z operacji Ustaw status fiskalny. UWAGA! Zmiana dotyczy funkcjonalności związanej z obsługą Krajowego Systemu e-Faktur dostępnej w ramach Laboratorium.
 • Poprawiono błąd w obsłudze procesu wystawiania dokumentu faktury zakupu na podstawie e-Faktury. Błąd umożliwiał jednoczesne rozpoczęcie wystawiania dwóch dokumentów zakupu, na podstawie tej samej e-Faktury. UWAGA! Zmiana dotyczy funkcjonalności związanej z obsługą Krajowego Systemu e-Faktur dostępnej w ramach Laboratorium.
 • Poprawiono błąd związany z brakiem przepisywania numeru KSeF faktury na dokument korekty wystawianej do faktury detalicznej. Błąd występował tylko w przypadku wystawiania korekty jak do nieistniejącego dokumentu. UWAGA! Zmiana dotyczy funkcjonalności związanej z obsługą Krajowego Systemu e-Faktur dostępnej w ramach Laboratorium.
 • Funkcjonalność automatycznego generowania dokumentów zakupu na podstawie odebranych e-Faktur rozbudowano o mechanizmy kontrolujące i ostrzegające użytkownika przed wprowadzaniem korekt zakupu w niewłaściwy sposób (np. na magazynie innym niż faktura korygowana lub przed dodaniem do systemu samej faktury źródłowej). UWAGA! Zmiana dotyczy funkcjonalności związanej z obsługą Krajowego Systemu e-Faktur dostępnej w ramach Laboratorium.
 • W podglądzie e-Faktury rozbudowano sposób prezentacji pozycji dla dokumentów typu faktura korygująca. Pozycje na korektach zostały rozróżnione na typy „storno”, „różnica” i „po korekcie” oraz pogrupowane tak, aby pozycje dotyczące tej samej sprzedaży prezentowały informację o niej w sposób zbliżony do systemowych korekt sprzedaży i zakupu, z uwzględnieniem podziału danych na te sprzed i po korekcie. UWAGA! Zmiana dotyczy funkcjonalności związanej z obsługą Krajowego Systemu e-Faktur dostępnej w ramach Laboratorium.
 • W podglądzie e-Faktury rozbudowano mechanizm odpowiedzialny za prezentację pozycji w procesie wystawiania korekty faktury zakupu na podstawie e-Faktury. Pozycje na podglądzie są prezentowane w kolejności zgodnej z kolejnością ich występowania na korygowanej, źródłowej fakturze zakupu. UWAGA! Zmiana dotyczy funkcjonalności związanej z obsługą Krajowego Systemu e-Faktur dostępnej w ramach Laboratorium.
 • Podgląd e-Faktury rozbudowano o informacje zawarte na dokumentach typu faktura korygująca, takie jak m.in.: dane dotyczące faktury korygowanej (numer i data wystawienia), przyczyna i typ korekty, okres, którego dotyczy korekta, oraz korygowane dane podmiotów. UWAGA! Zmiana dotyczy funkcjonalności związanej z obsługą Krajowego Systemu e-Faktur dostępnej w ramach Laboratorium.
 • W mechanizmach odpowiedzialnych za odbieranie numeru KSeF dla faktur i korekt sprzedaży wysyłanych do Krajowego Systemu e-Faktur zmieniono sposób zapisywania odebranych danych. Numer KSeF oraz data jego nadania są zapisywane do tabeli ksef_Faktury oraz dok__Dokument. UWAGA! Zmiana dotyczy funkcjonalności związanej z obsługą Krajowego Systemu e-Faktur dostępnej w ramach Laboratorium.
 • Dodano automatyczne przypisywanie kategorii do wygenerowanych na podstawie dokumentów sprzedaży e-Faktur. Przypisywana kategoria jest ustawiana na podstawie kategorii dokumentu systemowego. Zmiana została wprowadzona na potrzeby przyszłej obsługi e-Faktur w programach księgowych. UWAGA! Zmiana dotyczy funkcjonalności związanej z obsługą Krajowego Systemu e-Faktur dostępnej w ramach Laboratorium.
 • W mechanizmie wystawiania faktury zakupu na podstawie e-Faktury rozszerzono zakres uzupełnianych danych o kategorię dokumentu. UWAGA! Zmiana dotyczy funkcjonalności związanej z obsługą Krajowego Systemu e-Faktur dostępnej w ramach Laboratorium.
 • W Homebankingu poprawiono zaczytywanie numeru wyciągu bankowego z pliku MT940 dla mBanku.
 • W podglądzie e-Faktury, w widoku prezentującym zawartość dokumentu w postaci pliku xml, poprawiono błąd powodujący zniknięcie prezentowanych danych po skorzystaniu ze skrótu klawiaturowego F5. UWAGA! Zmiana dotyczy funkcjonalności związanej z obsługą Krajowego Systemu e-Faktur dostępnej w ramach Laboratorium.
 • Zablokowano możliwość pobierania urzędowego poświadczenia odbioru dla dokumentów, których wysyłka do KSeF i ich przetworzenie w systemie nie zostało zakończone. UWAGA! Zmiana dotyczy funkcjonalności związanej z obsługą Krajowego Systemu e-Faktur dostępnej w ramach Laboratorium.
 • W module e-Faktury poprawiono błąd związany z brakiem dezaktywacji operacji Pokaż e-fakturę w przypadku zaznaczenia kilku wierszy na liście modułu. UWAGA! Zmiana dotyczy funkcjonalności związanej z obsługą Krajowego Systemu e-Faktur dostępnej w ramach Laboratorium.
 • Dostosowano opisy oznaczeń JPK_VAT (GTU_08, WEW oraz RO) do ostatnich zmian przepisów prawnych.
 • W fiskalizacji dokumentów sprzedaży poprawiono błąd powodujący brak zapisu w bazie danych numeru dokumentu pobranego z urządzenia fiskalnego w przypadku, gdy numer ten posiadał znaki inne niż cyfry. Do poprawnego działania mechanizmu konieczna jest instalacja sterowników urządzeń zewnętrznych w wersji 5.68.17.
 • Poprawiono błąd związany z odczytem parametrów programu przez mechanizmy uruchamiane w dodatkowych wątkach pracujących w tle, bez angażowania użytkownika. Błąd mógł powodować nieoczekiwane zamknięcie programu.
 • W module e-Faktury dodano kolumnę z numerem KSeF faktury korygowanej. UWAGA! Moduł jest dostępny w ramach Laboratorium i funkcjonalności związanej z obsługą Krajowego Systemu e-Faktur.
 • W module e-Faktury poprawiono prezentowaną w kolumnie „Data wystawienia e-Faktury” wartość. Dotychczas kolumna ta była wypełniana na podstawie pola P_1 z xml-a e-Faktury. W chwili obecnej jest to data wystawienia zwracana z Krajowego Systemu e-Faktur. UWAGA! Moduł e-Faktury jest dostępny w ramach Laboratorium i funkcjonalności związanej z obsługą Krajowego Systemu e-Faktur.
 • W podglądzie e-Faktury poprawiono błąd związany z prezentacją danych kontrahentów występujących na fakturze w roli innej niż nabywca i sprzedawca. Błąd występował w przypadku, gdy e-Faktura zawierała dane kontrahenta bez uzupełnionego pola z numerem telefonu. Objawiał się komunikatem błędu „Parametr jest niepoprawny” przy próbie wejścia do okna „Pozostałe podmioty”. UWAGA! Zmiana dotyczy funkcjonalności związanej z obsługą Krajowego Systemu e-Faktur dostępnej w ramach Laboratorium.
 • Naprawiono błąd podsumowania na wydruku wyciągu bankowego. Przed poprawką do sumy na pierwszej stronie wliczała się pierwsza pozycja ze strony drugiej.
 • W obsłudze wysyłki e-Faktur do KSeF poprawiono błąd umożliwiający powtórną wysyłkę faktur, których wysyła została rozpoczęta, ale ich przetworzenie w systemie KSeF nie zostało zakończona. UWAGA! Zmiana dotyczy funkcjonalności związanej z obsługą Krajowego Systemu e-Faktur dostępnej w ramach Laboratorium.
 • W obsłudze e-Faktur poprawiono błąd w generowaniu pliku xml e-Faktury dla dokumentów typu faktura detaliczna. Błąd mógł powodować pojawianie się komunikatu błędu o treści „Nie można uruchomić więcej transakcji w tej sesji”. UWAGA! Zmiana dotyczy funkcjonalności związanej z obsługą Krajowego Systemu e-Faktur dostępnej w ramach Laboratorium.
 • W fiskalizacji dokumentów sprzedaży, poprawiono błędy mogące powodować nieprawidłowe ustawianie statusu fiskalizacji. Błędy występowały w przypadku korzystania z drukarek fiskalnych skonfigurowanych na podstawie sterowników o statusie „wersja 1” oraz w przypadku korzystania z niektórych drukarek fiskalnych (głównie Novitus), które numer dokumentu określają w formacie np.: F00000004.
 • W dokumentach korekt poprawiono błąd związany z ustawieniem oznaczenia GTU na pozycji dokumentu. Oznaczenie nie było ustawiane automatycznie po zmianie wartości w kolumnie z ceną brutto pozycji.
 • W obsłudze e-Faktur poprawiono błąd w generowaniu pliku xml e-Faktury dla dokumentów typu korekta, polegający na wysyłaniu do pliku wszystkich pozycji dokumentu, także tych niepodlegających korekcie. UWAGA! Zmiana dotyczy funkcjonalności związanej z obsługą Krajowego Systemu e-Faktur dostępnej w ramach Laboratorium.

Pobieranie plików ulepszenia
Pełny plik instalacyjny wersji 1.75 rozmiar: 547 MB -> POBIERZ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *