Regulamin serwisu

Regulamin serwisu

Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Niniejszy regulamin serwisu pogwarancyjnego, zwany dalej „Regulamin” określa zasady i warunki świadczenia usług serwisowych sprzętu elektronicznego przez firmę TECH-SAS.
 2. Klient ma możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu, który umieszczony jest na protokole przyjęcia sprzętu do serwisu lub w postaci elektronicznej, zamieszczonej na stronie https://www.tech-sas.pl. Regulamin zamieszczony na stronie internetowej zapisany jest także w formacie PDF, co umożliwia Klientowi jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.
 3. Regulamin określa szczegółowe zasady i warunki wykonywania przez Firmę usług serwisowych.

§ 2.

Użyte w Regulaminie poszczególne określenia oznaczają:

 • Firma – Firma Usługowo-Handlowa „TECH-SAS” Tadeusz Sasnal , z siedzibą w Żydów 2, 32-125 Wawrzeńczyce wykonująca czynności serwisowe,
 • Firma kurierska – przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą w zakresie dostarczania przesyłek,
 • Serwisant – pracownik Firmy posiadający odpowiednie kwalifikacje do naprawy sprzętu,
 • Kurier – pracownik firmy kurierskiej lub osoba działająca na zlecenie firmy kurierskiej,
 • Klient – osoba oznaczona jako zlecający w zleceniu serwisowym, dysponującym sprzętem oddanym do serwisu,
 • Sprzęt – urządzenie elektroniczne w stosunku do którego Firma prowadzi usługi serwisowe,
 • Strona internetowa firmy – serwis internetowy pod adresem https://www.tech-sas.pl,
 • Protokół przyjęcia sprzętu – dokument potwierdzający dostarczenie sprzętu do Firmy. Dokument zawiera informacje niezbędne do identyfikacji sprzętu (producent, typ, model, numer seryjny) opis stanu technicznego oraz usterki.

Zgłoszenie serwisowe

§ 3.

 1. Warunkiem świadczenia usługi serwisowej jest złożenie przez Klienta zgłoszenia serwisowego, którego można dokonać:
 • osobiście w siedzibie Firmy,
 • elektronicznie, wypełniając i wysyłając specjalnie do tego celu przygotowany formularz, którego warunkiem przesłania jest akceptacja Regulaminu,
 • telefonicznie, wyrażając potrzebę przyjazdu serwisanta do siedziby Klienta.

Dostarczenie sprzętu

§ 4.

 1. Dostarczenie sprzętu do Firmy może nastąpić:
 • poprzez osobiste dostarczenie urządzenia do siedziby Firmy,
 • poprzez przekazanie urządzenia serwisantowi w siedzibie Klienta,
 • za pośrednictwem Firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej na adres: Żydów 2, 32-125 Wawrzeńczyce.

Sprzęt należy wysyłać na podany wyżej adres po wcześniejszym zgłoszeniu ( patrz § 3).

 1. Ryzyko uszkodzenia sprzętu w czasie transportu do serwisu ponosi klient. W celu zminimalizowania ryzyka uszkodzenia sprzętu Klient zobowiązany jest odpowiednio zapakować i zabezpieczyć sprzęt. Po przekazaniu sprzętu serwisantowi Firmy, Klient zwolniony jest z w/w ryzyka, które przechodzi na Firmę.
 2. Do obowiązków Klienta należy w szczególności:
 • oznaczenie przesyłki napisem „OSTROŻNIE SZKŁO NIE RZUCAĆ”;
 • dostarczenie oryginalnego oprogramowanie wraz z licencją oraz niezbędnych sterowników,
 • dostarczenie wraz z przedmiotem naprawy zasilacza lub ładowarki sieciowej,

W przypadku niedostarczenia zasilacza lub ładowarki sieciowej firma zastrzega sobie możliwość do wydłużenia czasu naprawy. Terminy wykonania naprawy określone w regulaminie mogą ulec odpowiedniemu przedłużeniu.

 1. Klient przy odbiorze przesyłki, sprawdza w obecności kuriera czy przesyłka nie zawiera uszkodzeń, a jeśli tak, to sporządza z kurierem odpowiedni protokół zawierający co najmniej: opis usterki, datę doręczenia, opis uszkodzeń paczki i opakowania oraz opis zabezpieczeń wewnątrz paczki (folia ochronna, koperta bąbelkowa itp.). W miarę możliwości należy dołączyć do protokołu zdjęcia uszkodzeń. Protokół z ewentualnymi załącznikami należy wysłać pocztą elektroniczną albo listem poleconym lub przesyłką kurierską na koszt Firmy.
 2. Po odbiorze przesyłki Klient powinien poinformować Firmę, że przesyłka została doręczona i nie jest uszkodzona. Klient dokona potwierdzenia odbioru i w razie potrzeby uiści należność transportu kurierowi. Zasadność pobrania ewentualnych opłat z tytułu transportu rozstrzyga niniejszy regulamin.
 3. W przypadku otrzymania przez serwis przesyłki niewłaściwie zabezpieczonej lub niemożliwej do odesłania ze względu na możliwość uszkodzenia sprzętu, Firma doliczy koszty nowego opakowania w wysokości 20,00 zł netto, którymi zostanie obciążony Klient.
 4. Firma potwierdzi Klientowi otrzymanie sprzętu, wysyłanego za pośrednictwem Firmy kurierskiej. Potwierdzenie nastąpi w formie e-mailowej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

Naprawa

§ 5.

 1. Klient zobowiązany jest ustalić z przedstawicielem Firmy zakres naprawy oraz dokonać akceptacji szacunkowych kosztów naprawy.
 2. Klient obowiązany jest również opisać rodzaj uszkodzenia. W opisie tym Klient zamieści również ewentualnie informację o tym czy naprawa ma być wykonana w trybie ekspresowym (usługa za dodatkową opłatą) oraz czy w pamięci urządzenia znajdują się dane, które należy zabezpieczyć (usługa za dodatkową opłatą). Klient oświadcza że podane przez niego dane w zakresie uszkodzeń są zgodne z rzeczywistością.
 3. Po dokonaniu oględzin sprzętu Firma poinformuje klienta o szacunkowych kosztach naprawy pocztą elektroniczną, albo telefonicznie. Klient zobowiązany jest do dokonania akceptacji lub odmowy akceptacji wyceny w terminie 4 dni od dnia przekazania wyceny. Niezłożenie w powyższym terminie oświadczenia jest równoznaczne z akceptacją wyceny.
 4. Jeżeli w wyniku oględzin zakres uszkodzeń okaże się inny niż opisany w formularzu Firma może odesłać sprzęt do zewnętrznego serwisu po uzyskaniu akceptacji Klienta.
 5. Firma odeśle przesyłkę na koszt Klienta (w obie strony) bez dokonania naprawy i obciąży klienta kosztami sprawdzania i testowania przedmiotu naprawy w następujących przypadkach:
 • jeżeli okaże się, że przedmiot naprawy ma inne niż podał klient uszkodzenia, a naprawa tych uszkodzeń jest niemożliwa albo Klient nie zaakceptuje jej wyceny,
 • jeżeli okaże się, że przedmiot naprawy ma uszkodzenia spowodowane niepoprawną ingerencją serwisową innego serwisu, a naprawa tych uszkodzeń jest niemożliwa albo Klient nie zaakceptuje jej wyceny,
 1. Firma obciąży klienta kosztami np. wymiany obudowy jeśli takie zlecenie zostanie przekazane – nawet w momencie gdy komputera nie da się naprawić bez wymiany płyty głównej.
 2. Bezzwłocznie po dokonaniu naprawy Firma poinformuje e-mailem lub w inny sposób Klienta, oraz przedstawi kwotę do zapłaty. Po uznaniu rachunku Firma nada przesyłkę kurierem, chyba że Klient zastrzegł osobisty odbiór sprzętu.
 3. Termin realizacji naprawy wynosi od 7-21 dni roboczych.
 4. Naprawa ekspresowa trwa do 3 dni roboczych. Za dzień rozpoczęcia naprawy uznaje się dzień następujący po dniu doręczenia Firmie urządzenia. Za dzień ukończenia naprawy przyjmuje się dzień przekazania sprzętu firmie kurierskiej.
 5. W przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy serwis zastrzega sobie prawo do realizacji naprawy w terminie do 3 miesięcy maksymalnie (w związku z długim czasem realizacji dostawy z zagranicy wymaganych części.
 6. Dodatkowe opłaty pobiera się od:
 • naprawy ekspresowej – 200zł ;
 • zabezpieczenia danych znajdujących się na dyskach twardych – 40 zł ;
 1. Za akcesoria pozostawione w komputerze, a nie zgłoszone w momencie oddawania sprzętu do naprawy Firma nie odpowiada.
 2. Serwis zastrzega sobie możliwość zwrotu klientowi nie naprawionego sprzętu o nieco odmiennych objawach aniżeli został przyjęty. Wynika to z tego iż część elementów, w tym uszkodzonych, jest obecnie wykonywana w technologii SMD iBGA a co za tym idzie regeneracja takiego układu nie zawsze przynosi pozytywny efekt, który można wyeliminować tylko poprzez wymianę elementu na inny sprawny, który nie zawsze jest osiągalny.

 

§ 6.

 1. Klient traktowany jest przez Firmę jako wyłączny właściciel dostarczonego sprzętu, na zasadzie z art. 339 w zw. z art. 341 Kodeksu cywilnego, chyba że Klient wyraźnie oświadczy, że nie jest właścicielem sprzętu.
 2. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za używane i zainstalowane nielicencjonowane oprogramowanie oraz inne dane na dyskach stałych, innych nośnikach magnetycznych, dyskach optycznych, CD, DVD czy pamiętać flash przekazanych Firmie łącznie ze sprzętem.
 3. Klient zobowiązany jest, przed dostarczeniem sprzętu, dokonać zabezpieczenia wszystkich danych, które mogą być zapisane na nośnikach będących elementem sprzętu lub też pozostawione w sprzęcie.

§ 7.

Oględziny sprzętu dotyczyć będą usterki wskazanej w protokole przyjęcia Sprzętu. Oględziny sprzętu są dokonywane odpłatnie wyłącznie w przypadku nie podjęcia naprawy lub niemożliwości jej podjęcia. Koszt oględzin wynosi 50,00 zł brutto. Opłata pobierana jest również w przypadku, gdy po dokonaniu oględzin okaże się, że sprzęt nie posiada usterki wskazanej przez Klienta w formularzu albo zgłoszeniu reklamacyjnym.

Gwarancja

§ 8.

 1. Na wykonane naprawy i usługi serwis udziela gwarancji w okresie od 7 dni do 6 miesięcy od daty odbioru sprzętu.
 2. Gwarancją objęte są wyłącznie elementy oraz czynności wykonane przez Firmę. Firma może zapewnić płatny serwis pogwarancyjny na podstawie odrębnej umowy z klientem.
 3. W przypadku realizacji roszczeń z tytułu gwarancji Klient ma obowiązek dostarczyć sprzęt wraz ze zgłoszeniem reklamacji w ramach gwarancji na własny koszt do siedziby serwisu. Dostarczenie może odbyć się w sposób określony w § 4 Regulaminu. Koszty wysyłki sprzętu do Klienta ponosi Firma.
 4. W ramach gwarancji Firma zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia usterek naprawionego sprzętu w terminie 21 dni roboczych od dnia dostarczenia sprzętu do siedziby Firmy.
 5. Firma, w celu zabezpieczenia naprawianego sprzętu przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich stosuje zabezpieczenia naprawianego przez siebie sprzętu.
 6. Naruszenie jakiejkolwiek z plomb zabezpieczających bądź innych zabezpieczeń będzie wiązało się z utratą udzielonej przez serwis gwarancji.

Odebranie sprzętu

§ 9.

 1. Po ukończeniu naprawy firma informuje o tym klienta poprzez wysłanie informacji e-mailem na podany przez Klienta adres lub za pomocą środków komunikacji na odległość (telefon itp.).
 2. W przypadku zadeklarowania przez Klienta odbioru osobistego sprzętu, Klient ma obowiązek jego odebrania w terminie 7 dni od daty poinformowania o ukończeniu naprawy, W przypadku nieodebrania sprzętu w ww. terminie Firma zastrzega sobie prawo do odesłania sprzętu przez Firmę kurierską na koszt Klienta.
 3. W przypadku nieodebrania sprzętu w terminie wskazanym w ust. 2 albo niepodjęcia przesyłki kurierskiej ze sprzętem, Firma obciąży klienta kosztami poniesionymi z tytułu przechowania sprzętu.

Odpowiedzialność

§ 10.

 1. Firma nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania firmy kurierskiej za pośrednictwem której dostarczany lub przesyłany jest sprzęt do naprawy, jeżeli firma kurierska działa na zlecenie Klienta.
 2. Klient zobowiązany jest sprawdzić kompletność i stan przesyłki dostarczonej przez firmę kurierską na zlecenie Firmy. Klient zobowiązany jest do zgłoszenia pracownikowi firmy kurierskiej wszelkich zauważonych uszkodzeń przesyłki.
 3. W przypadku nie dochowania należytej staranności Firma nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania firmy kurierskiej, która świadczyła usługi na zlecenie Firmy. To samo dotyczy nie dochowania przez Klienta obowiązków, które uniemożliwią Firmie dochodzenie od firmy kurierskiej roszczeń regresowych za szkody powstałe przy świadczeniu usług przez firmę kurierską.

Postanowienia końcowe

§ 11.

 1. W przypadku, gdy serwis wysyła kuriera po odbiór sprzętu pod wskazany adres przez Klienta, a Klient wycofa się ze zlecenia lub kurier Go nie zastanie, serwis zastrzega sobie prawo do żądania zwrotu kosztów kuriera w wysokości 20zł netto.